Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

95-100 Zgierz ul.Długa 42 tel 0-42 719-08-52

ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

 

Wymiar zatrudnienia     - 1/3 etatu

Data zatrudnienia           - 1 sierpnia 2017r.

Termin składania ofert   - 10 lipiec 2017r.

 

 

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem:

 

 1. Obywatelstwo polskie;

 2. Wykształcenie - wyższe ekonomiczne;

 3. Staż pracy - łącznie co najmniej 3 lata na stanowiskach urzędniczych;

 4. Umiejętność obsługi komputera - znajomość programu Vulcan księgowość i płace;

 5. Znajomość przepisów prawa - ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, przepisy KPA, funkcjonowanie samorządów i innych przepisów wykorzystywanych na danym stanowisku;

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 9. Dodatkowe wymagania: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Opracowywanie preliminarzy budżetowych na rok kalendarzowy;

 2. Księgowanie analityki, syntetyki kont na komputerze - program Vulcan;

 3. Sporządzanie okresowych, rocznych sprawozdań oraz bilansu;

 4. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia i wykonania, sprawozdań Z - 03, Z - 06;

 5. Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego, sporządzanie deklaracji podatków PIT-4, PIT-8A,
  PIT-11,

 6. Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników zatrudnionych w placówce, sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;

 7. Wydawanie zaświadczeń pracownikom o wysokości ich wynagrodzeń;

 8. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym, dekretowanie i zatwierdzanie do wypłaty;

 9. Naliczanie i dokonywanie odpisów funduszu socjalnego, księgowanie dochodów i wydatków socjalnych;

 10. Sporzadzanie list płac;

 11. Rozliczanie zasiłków chorobowych;

 12. Prowadzenie kart wynagrodzeń;

 13. Inwentaryzacja środków trwałych oraz środków trwałych w użytkowaniu.

- 2 -

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV i list motywacyjny;

 2. Kserokopia dowodu osobistego;

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy);

 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności;

 6. Oświadczenie kandydata o otrzymanych naganach i karach (lub ich braku) w poprzednim miejscu zatrudnienia;

 7. Zaświadczenie  o niekaralności;

 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 112 poz. 1198,  Nr 153 poz. 1271, z 2004r Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 64 poz. 565);

 9. Mile widziane referencje.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do 29.06.2017r. w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu ul.Długa 42 w kopercie z napisem :

„Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu”.

 

Inne informacje:

 

Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu ul.Długa 42.

 

Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 391
Wprowadzony przez: Lucyna Dąbrowska
Data opublikowania: 2017-06-14 16:36:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-21 16:01:42 Lucyna Dąbrowska
2017-06-21 15:43:34 Lucyna Dąbrowska
2017-06-21 15:43:25 Lucyna Dąbrowska