Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista do spraw promocji

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52
ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko urzędnicze -  specjalista do spraw promocji

Wymiar zatrudnienia     -  0,5 etatu
Data zatrudnienia           - styczeń 2016 r.
Termin składania ofert   - 14.01.2016 r.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie – wyższe. Staż pracy - łącznie co najmniej 4 lata;
3. Wykształcenie – średnie. Staż pracy - łącznie co najmniej 5 lat;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7. Dodatkowe wymagania: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1. Organizacja imprez;
2. Działania promocyjne placówki tj. informowanie mediów o działalności placówki, dbanie o dobry wizerunek placówki;
3. Przygotowywanie podziękowań, listów gratulacyjnych, dyplomów.
 

Wymagane dokumenty:
 
1. CV i list motywacyjny;
2. Kserokopia dowodu osobistego;
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy);
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności;
6. Oświadczenie kandydata o otrzymanych naganach i karach (lub ich braku) w poprzednim miejscu zatrudnienia;
7. Oświadczenie  o niekaralności;
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 112 poz. 1198,  Nr 153 poz. 1271, z 2004r Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005r
Nr 64 poz. 565)
 

Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Dokumenty należy składać w terminie do 14.01.2016 r. do godziny 16 w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu ul. Długa 42 w kopercie z napisem :
„Nabór na stanowisko  specjalista do spraw promocji w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu”.
 
Inne informacje:
 
Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu ul.Długa 42.
 
Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 598
Wprowadzony przez: Lucyna Dąbrowska
Data opublikowania: 2015-12-31 12:04:17
Obowiązuje od: 2015-12-31 12:04:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-12-31 12:10:46 Lucyna Dąbrowska
Publikacja artykułu